Seuran säännöt


1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Laajasalon Palloseura LPS ry, Kotipaikka Helsinki, Seuran kieli Suomi, Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa, harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;  sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa; tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä. Seura voi tarkoitukseen saatujen avustusten tai lahjoitusten avulla myöntää stipendejä vähävaraisille pelaajilleen.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi huomauttaa, varoittaa, asettaa määräaikaiseen toimintakieltoon tai erottaa pysyvästi toiminnasta sen, joka käyttäytyy epäasiallisesti, seuran arvojen vastaisesti tai rikkoo seuran sääntöjä. Kurinpitomenettely voidaan kohdistaa jäseniin tai niihin, ketkä ovat sopimuksella sääntöihin sitoutuneet. Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus ja SPL voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

Hallituksen kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjeessä tai sähköpostilla.

Hallitus voi valtuuttaa Hallituksen alaisuudessa toimivan toimielimen toteuttamaan seuran kurinpitoa.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys seuran järjestämän harjoitus- ja pelitoimintaan osallistumiselle.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla.

10 § Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
     a) puheenjohtaja
     b) sihteeri
     c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
     d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

B. syyskokouksessa

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
    a) puheenjohtaja
    b) sihteeri
    c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Valitaan joka toinen vuosi kahdeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
9 Valitaan kahdeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 2-4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-7 jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimintavuodeksi siten, että noin puolet (2-4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna valitaan jäseniä yhdeksi (1) toimintavuodeksi ja kahdeksi (2) toimintavuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
5 Vastata seuran taloudesta
6 Pitää jäsenluetteloa
7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten
9 Luovuttaa tilit toiminnan-/tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta
14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt hyväksytty 29.4.2024 vuosikokouksessa.
Säännöt vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 02.05.2024.

Image
Image