Hallitus


Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 3 – 7 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Seuran puheenjohtaja lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille viimeistään niin, että ne ovat heillä 7 vrk. Ennen kokousta. Hän huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
-Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
-Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
-Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
-Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
-Vastata seuran taloudesta
-Pitää jäsenluetteloa
-Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
-Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten
-Luovuttaa tilit toiminnan-/tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
-Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
-Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
-Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
-Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta
-Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

Hallitus ratkaisee mahdolliset kiistatilanteet joukkueiden välillä sekä joukkueen toimihenkilöihin kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet.

Yhteistyössä