Hallituksen johtosääntö


Laajasalon palloseura LPS ry:n hallitus on hyväksynyt johtosäännön päivityksen kokouksessaan 2.12.2019.

 

Hallituksen johtosääntö 2020

 

YLEISTÄ

1 § Sääntöhierarkia

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Laajasalon palloseura LPS ry:n sääntöihin. Tulkintaristiriidoissa on noudatettava sääntöjä.


2 § Johtosäännön muuttaminen

Päätös johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa äänten enemmistöllä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

HALLINTO

3 § Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia sen hallituksessa. Seuralla on on voimassa oleva vuosikello, joka ohjaa myös hallituksen työskentelyä.

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja käsittelee kokouksessaan yhdytyksen keskipitkän aikavälin kehittämisen kannalta merkittävät asiat sisältäen urheilutoimen, talouden, muut hallinnon asiat, olosuhteet, sidosryhmät sekä työntekijät. Lisäksi hallitus valvoo toiminnan operatiivista johtamista, toimien Toiminnanjohtajan esimiehenä.

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Mikäli käsiteltävä asia on sellainen että siitä voi olla taloudellista hyötyä hallituksen jäsenelle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen, ei hän osallistu päätöksen tekoon.


4 § Toiminnanjohtaja

- Vastaa seuran toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta

- Toimii hallituksen antamien raamien mukaisesti

- Johtaa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimista sekä tilinpäätöksen valmistumista yhdessä seuran pj:n ja varapj:n kanssa

- Seuran toimintalinjasta viestiminen (seuran pelisäännöt, toimintaohjeet ja toimintasuunnitelma) vapaaehtoisille toimijoille, sekä niiden toteuttamisen valvonta.


5 § Hallintopäällikkö

Hallintopäällikön avaintehtävinä on:
- Seuran päivittäisistä hallinnollisista töistä ja toiminnoista vastaaminen (jäsenrekisterin ylläpito, laskutus, hakemukset ja raportit, seuratuotteiden ja välineiden hankinta)

- Joukkueenjohtajien ja taloudenhoitajien tukena toimiminen ja kouluttaminen

- Sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät


6 § Valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikön avaintehtävinä on:

- Laajasalon palloseuran valmennuslinjan luominen yhdessä seuran valmentajien kanssa

- Valmentajien yhteyshenkilönä ja kouluttajana toimiminen

- Uusien ikäkausijoukkueiden perustaminen ja toiminnan organisointi

- Seuran tapahtumissa vastuullisena toimiminen

- Seuran edustaminen liiton ja piirin tapahtumissa

- Yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa

- Junioritoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

- Sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät


7 § Valmennuskoordinaattori

Valmennuskoordinaattorin avaintehtävänä on:

- Seuran määräämissä ikäluokissa valmennuskoordinaattorina toimiminen.

- Seuran tapahtumissa vastuullisena toimiminen.

- Seuran edustaminen liiton ja piirin tapahtumissa.

- Muut työnantajan määräämät tehtävät

Valmennuskoordinaattorina toimiminen tarkoittaa:

- Toimii valmennuksen tukena ikäluokkatoiminnassa.

- Tekee valmennuksen kausisuunnitelman, jaksosuunnitelmat ja kertaharjoitussuunnitelmat ikäluokkien vastuuvalmentajien kanssa yhdessä.

- Seuraa pelaajien kehittymistä ja tukee urheilijaksi kasvamista

- Seuran leireillä ja tapahtumissa valmentaminen

- Tukee käytännön valmennustyötä harjoituksissa ja peleissä.

- Järjestää valmentajatapaamisia ja teemakoulutuksia ikäluokkien valmentajille.


8 § Harrastetoimintojen vastaava

Liikunnanohjaajaopiskelijan avaintehtävänä on:

- Aikuisten jalkapallokoulun alkeisryhmän käynnistäminen ja koulussa valmentaminen

- Jalkapallokerhoissa valmentaminen

- Uusien jalkapallokerhoryhmien käynnistäminen ja valmentaminen

- Päiväkoti- ja koulutapahtumien organisointi sekä tapahtumien ohjaaminen yhdessä seuran muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa

- PerheFutisryhmän käynnistäminen ja ryhmässä ohjaaminen

- Seuran leireillä ja tapahtumissa valmentaminen

- Uusissa aloittavissa joukkueissa, valmentaminen ja avustaminen

- Seuran hallinnollisissa töissä avustaminen

- Seuran kehittäminen yhdessä hallituksen ja seuran muiden toimihenkilöiden kanssa

- Muut työnantajan määräämät tehtävätJAOKSET JA TOIMIKUNNAT


9 § Pysyvät jaokset

Laajasalon palloseurassa toimii pysyvinä jaoksina hallintojaos, urheilutoimintajaos ja sidosryhmäjaos. Jokaisen jaoston toiminnasta vastaa yksi hallituksen jäsen, hän toimii myös jaoksen koollekutsujana. Pysyvien jaoksien lisäksi hallitus voi asettaa myös muita toimikuntia, määrätä niiden tehtävät ja valita niihin jäsenet.


10 § Jaostojen tehtävänä on:

- Määritellä itselleen toimintasuunnitelman kaudelle tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut tavoitteisiin pääsemiseksi (toiminnan tuloskortti). Jokaiselle toimenpiteelle määritellään tavoiteaikataulu ja vastuullinen henkilö, joka huolehtii siitä että asia tulee tehdyksi määräaikaan mennessä.

- Jaostot kokoontuvat hallituksen kokousten välissä tarvittavan usein, jotta asiat etenevät aikataulussa. Jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa tai kirjoitettava muistio.

- Jaostot raportoivat hallituksen kokouksessa tavoitteiden toteutumisesta koko hallitukselle.

- Hallitukselle päätettäväksi tulevat asiat tulee valmistella huolellisesti jaostossa ja lähettää hallituksen jäsenille etukäteen tutustuttaviksi päivää ennen kokousta.REKRYTOINTI JA TYÖSUHDEASIAT

11 § Henkilökunta ja työsuhteet

Rekrytoitaessa henkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kahden vuoden kestävään työsuhteeseen on järjestettävä avoin haku. Korkeintaan kaksi vuotta kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin voidaan rekrytoida myös ilman avointa hakua.

Hallitus nimittää rekrytointia valmistelevan työryhmän, Uusien tehtävien perustamisesta päättää hallitus.

12 § Esimiestyö

Seuran puheenjohtaja toimii Toiminnanjohtajan esimiehenä. Kaikki muut seuran työntekijät toimivat Toiminnanjohtajan alaisena.

Esimies määrää operatiiviset työtehtävät, hyväksyy työvuorolistat ja matkakorvaukset sekä käy työntekijän kanssa läpi vuosittain kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat.


TALOUS


13 § Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset

Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset määräytyvät yhdistyslain, kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen mukaisesti sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.


14 § Talouden ohjaus ja seuranta

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytään vuosittain toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma seuraavaa tilikautta varten.

Taloutta seurataan säännöllisesti toteutettavan kassavirtaseurannan avulla. Kassavirtaseurannasta vastaa hallintopäällikkö, joka raportoi säännöllisesti hallintojaokselle ja hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Toiminnanjohtajalla on oikeus tehdä hankintoja yhdistykselle 800€:n asti. Yli 800€:n hankinnoista päättää hallitus.


15 § Kirjanpito

Kirjanpito hoidetaan ja laaditaan hallituksen valitsemassa tilitoimistossa. Kirjanpitojärjestelmä perustuu hyväksytyn tilikartan mukaisiin tulo- ja menotileihin. Kirjanpidon tositteet numeroidaan vuosittain juoksevin numeroin. Tositteet voidaan numeroida eri numerosarjoihin. Kirjanpitomateriaali toimitetaan tilitoimistolle puolivuosittain.


16 § Pankkitilien käyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeus seuran kaikkiin tileihin on toiminnanjohtajalla ja hallintopäälliköllä. Uusista tilinkäyttöoikeuksista ja tilien avauksista päättää hallitus. Voimassa olevista tilinkäyttöoikeuksista on pidettävä ajantasaista luetteloa.


17 § Talousohjesäännöt

Yksityiskohtaisempia ohjeita taloudenhoitoon annetaan yhdistyksen talousohjesäännöissä.

Yhteistyössä