Hallituksen johtosääntö


Laajasalon palloseura LPS ry:n hallitus on hyväksynyt johtosäännön kokouksessaan 17.1.2017.


YLEISTÄ

1 § Sääntöhierarkia

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Laajasalon palloseura LPS ry:n sääntöihin. Tulkintaristiriidoissa on noudatettava sääntöjä.

2 § Johtosäännön muuttaminen

Päätös johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa äänten enemmistöllä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

HALLINTO

3 § Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia sen hallituksessa. Hallituksella on voimassa oleva vuosikello, joka ohjaa hallituksen työskentelyä.

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei myöskään saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Mikäli käsiteltävä asia on sellainen että siitä voi olla taloudellista hyötyä hallituksen jäsenelle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen, ei hän osallistu päätöksen tekoon.

4 § Hallintopäällikkö

Hallintopäällikön avaintehtävänä on:
- Seuran toiminnasta (pl. valmennustoiminta), kehittämisestä ja taloudesta vastaaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
- Seuran päivittäisistä hallinnollisista töistä ja toiminnoista vastaaminen (jäsenrekisterin ylläpito, laskutus, hakemukset ja raportit, seuratuotteiden ja välineiden hankinta)
- Johtaa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimista sekä tilinpäätöksen valmistumista yhdessä seuran pj:n ja varapj:n kanssa
- Seuran toimintalinjasta viestiminen (seuran pelisäännöt, toimintaohjeet ja toimintasuunnitelma) vapaaehtoisille toimijoille, sekä niiden toteuttamisen valvonta.
- Joukkueenjohtajien ja taloudenhoitajien tukena toimiminen ja kouluttaminen
- Sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät

5 § Juniorivalmennuspäällikkö

Juniorivalmennuspäällikön avaintehtävänä on:
- Laajasalon palloseuran valmennuslinjan luominen yhdessä seuran valmentajien kanssa
- Valmentajien yhteyshenkilönä ja kouluttajana toimiminen
- Uusien ikäkausijoukkueiden perustaminen ja toiminnan organisointi
- Seuran tapahtumissa vastuullisena toimiminen
- Seuran edustaminen liiton ja piirin tapahtumissa
- Yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa
- Junioritoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen
- Sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät

6 § Pelaajakehitysvalmentaja

Pelaajakehitysvalmentajan avaintehtävänä on:
- Seuran tapahtumissa vastuullisena toimiminen
- Seuran edustaminen piirin ja liiton tapahtumissa
- Seuran määräämissä 10-12 –vuotiaiden poikien ikäluokissa valmennuksen johtaminen
- Sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät

Pelaajakehitysvalmentajana toimiminen tarkoittaa:
- Pelaajakehitysvalmentaja toimii junioriakatemian valmennuksen johtajana. Tekee valmennuksen kausisuunnitelman, jaksosuunnitelmat ja  kertaharjoitussuunnitelmat ikäluokkien valmentajien kanssa yhdessä.
- Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu seuran valmentajien tukeminen valmennustyössä mm. junioriakatemian ja taitokoulun yhteydessä.
- Seuraa pelaajien kehittymistä ja tukee urheilijaksi kasvamista
- Järjestää valmentajatapaamisia ja teemakoulutuksia ikäluokkien valmentajille. 

7 § Valmennuskoordinaattori

Valmennuskoordinaattorin avaintehtävänä on:
- Seuran määräämissä 7-9 -vuotiaiden poikien ikäluokissa valmennuskoordinaattorina toimiminen.
- Seuran tapahtumissa vastuullisena toimiminen.
- Seuran edustaminen liiton ja piirin tapahtumissa.
- Muut työnantajan määräämät tehtävät 

Valmennuskoordinaattorina toimiminen tarkoittaa:
- Toimii valmennuksen tukena U7-U9 ikäluokkatoiminnassa.
- Tekee valmennuksen kausisuunnitelman, jaksosuunnitelmat ja  kertaharjoitussuunnitelmat ikäluokkien vastuuvalmentajien kanssa yhdessä.
- Seuraa pelaajien kehittymistä ja tukee urheilijaksi kasvamista
- Tukee käytännön valmennustyötä harjoituksissa ja peleissä.
- Järjestää valmentajatapaamisia ja teemakoulutuksia ikäluokkien valmentajille.

8 § Liikunnanohjaajaopiskelija

Liikunnanohjaajaopiskelijan avaintehtävänä on:

- Aikuisten jalkapallokoulun alkeisryhmän käynnistäminen ja koulussa valmentaminen
- Jalkapallokerhoissa valmentaminen
- Uusien jalkapallokerhoryhmien käynnistäminen ja valmentaminen
- Päiväkoti- ja koulutapahtumien organisointi sekä tapahtumien ohjaaminen yhdessä seuran muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa
- PerheFutisryhmän käynnistäminen ja ryhmässä ohjaaminen
- Seuran leireillä ja tapahtumissa valmentaminen
- Uusissa aloittavissa joukkueissa, erityisesti tyttöjoukkueissa, valmentaminen ja avustaminen
- Seuran hallinnollisissa töissä avustaminen
- Seuran kehittäminen yhdessä hallituksen ja seuran muiden toimihenkilöiden kanssa
- Muut työnantajan määräämät tehtävä

JAOKSET JA TOIMIKUNNAT

9 § Pysyvät jaokset

Laajasalon palloseurassa toimii pysyvinä jaoksina hallintojaos, urheilutoimintajaos ja sidosryhmäjaos. Pysyvien jaoksien lisäksi hallitus voi asettaa myös muita toimikuntia, määrätä niiden tehtävät ja valita niihin jäsenet.

10 § Jaostojen tehtävänä on:

- Määritellä itselleen toimintasuunnitelman kaudelle tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut tavoitteisiin pääsemiseksi (toiminnan tuloskortti). Jokaiselle toimenpiteelle määritellään tavoiteaikataulu ja vastuullinen henkilö, joka huolehtii siitä että asia tulee tehdyksi määräaikaan mennessä.
- Jaostot kokoontuvat hallituksen kokousten välissä tarvittavan usein, jotta asiat etenevät aikataulussa. Jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa tai kirjoitettava muistio.
- Jaostot raportoivat hallituksen kokouksessa tavoitteiden toteutumisesta koko hallitukselle.
-  Hallitukselle päätettäväksi tulevat asiat tulee valmistella huolellisesti jaostossa ja lähettää hallituksen jäsenille etukäteen tutustuttaviksi  päivää ennen kokousta.
 

REKRYTOINTI JA TYÖSUHDEASIAT

11 § Henkilökunta ja työsuhteet

Rekrytoitaessa henkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kahden vuoden kestävään työsuhteeseen on järjestettävä avoin haku. Korkeintaan kaksi vuotta kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin voidaan rekrytoida myös ilman avointa hakua.

Hallitus nimittää rekrytointia valmistelevan työryhmän, jossa tulee olla myös hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä hallituksen edustaja. Uusien tehtävien perustamisesta päättää hallitus.

12 § Esimiestyö

Hallituksen puheenjohtaja tai nimetty hallituksen jäsen toimii seuran palveluksessa työskentelevien esimiehenä. Esimies määrää työtehtävät, hyväksyy työvuorolistat ja matkakorvaukset sekä käy työntekijän kanssa läpi vuosittain kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat.
 

TALOUS

13 § Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset

Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset määräytyvät yhdistyslain, kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen mukaisesti sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

14 § Talouden ohjaus ja seuranta

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytään vuosittain toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma seuraavaa tilikautta varten. 

Taloutta seurataan säännöllisesti toteutettavan kassavirtaseurannan avulla. Kassavirtaseurannasta vastaa hallintopäällikkö, joka raportoi säännöllisesti hallintojaokselle ja hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Hallintopäälliköllä on oikeus tehdä hankintoja yhdistykselle 500€:n asti. Yli 500€:n hankinnoista päättää hallitus.
 

15 § Kirjanpito

Kirjanpito hoidetaan ja laaditaan hallituksen valitsemassa tilitoimistossa. Kirjanpitojärjestelmä perustuu hyväksytyn tilikartan mukaisiin tulo- ja menotileihin. Kirjanpidon tositteet numeroidaan vuosittain juoksevin numeroin. Tositteet voidaan numeroida eri numerosarjoihin. Kirjanpitomateriaali toimitetaan tilitoimistolle puolivuosittain. 

18 § Pankkitilien käyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeus seuran kaikkiin tileihin on hallintopäälliköllä. Uusista tilinkäyttöoikeuksista ja tilien avauksista päättää hallitus. Voimassa olevista tilinkäyttöoikeuksista on pidettävä ajantasaista luetteloa.

19 § Talousohjesäännöt

Yksityiskohtaisempia ohjeita taloudenhoitoon annetaan yhdistyksen talousohjesäännöissä.

 

Yhteistyössä